Tuetulla asumisella kohti itsenäisyyttä

Tuetun asumisen palvelut ovat osa eri asukasryhmien asumispalveluita. Tuetun asumisen palvelut voivat olla asiakkaan ensimmäinen palvelu asumispalveluiden osalta tai palvelu, johon hän siirtyy kuntoutumisen edistyessä ja palvelutarpeen vähentyessä.

Tuetun asumisen palveluita on useita erilaisia; tiiviimpää vuorokausihintaista tuetun asumisen palvelua yhteisömuotoiseen asumisyksikköön, soluasuntoon tai palvelun tuottajan järjestämään omaan asuinhuoneistoon tai kevyempää yksilöllisesti suunniteltua tuntityönä annettavaa tukea asukkaan omaan asuntoon.

Yksilöllistä palvelua

Tuetun asumisen palvelussa asiakas saa tukea ja ohjausta, jotta hän kykenee asumaan mahdollisimman itsenäisesti. Palvelu suunnitellaan yksilöllisesti ja siinä huomioidaan palvelun tarpeen ja sisällön lisäksi asukkaan oma toimintakyky. Palvelun tavoitteena on asiakkaan elämänhallinnan ja toimintakyvyn lisääminen arjessa, jotta tuen määrää voidaan pikkuhiljaa vähentää ja mahdollisesti siirtyä jossakin vaiheessa täysin itsenäiseen elämään.

Säännölliset ohjauskäynnit tukena

Tuetun asumisen palvelussa asiakasta tuetaan ja ohjataan säännöllisillä ohjauskäynneillä kotiin tai kodin ulkopuolelle. Lisäksi ohjausta ja tukea voidaan antaa erilaista teknologiaa hyödyntäen. Tuki
ja ohjaus kohdennetaan arjen askareisiin, toimintaan sekä elämänhallintaan. Asiakasta tuetaan harjoittelemaan päivittäisiä toimintoja, käyttämään kodin ulkopuolisia palveluja sekä löytämään mahdollisuuksia virikkeelliseen vapaa-ajan toimintaan. Tavoitteena on saada asukkaan arkeen toimintaa ja sisältöä, jotka vahvistavat luottamusta omaan pärjäämiseen sekä ehkäisevät syrjäytymistä. Asiakasta ohjataan mahdollisuuksien mukaan myös työelämään tai opiskelemaan.

Työ vaatii monipuolista ammattiosaamista

Tuetun asumisen työ on tavoitteellista ja kuntouttavaa. Tavoitteena on asukkaan tukeminen niissä arjen toiminnoissa, joissa hän tarvitsee tukea ja vahvistaa asiakkaan omaa toimintakykyä. Työ vaatii työntekijältä asiakaslähtöistä ja kuntouttavaa työotetta, kannustavaa ja rohkaisevaa asennetta sekä aktiivista kuntoutuksen arviointia. Lisäksi työssä tarvitaan rohkeutta itsenäiseen
työskentelyyn ja oman ammattitaidon hyödyntämiseen. Toipumisorientaation viitekehys asiakastyössä tukee asukkaan kuntoutumista.

KIRJOITTAJA: VIRPI KOKKO
Palvelujohtaja, Provestan toimintayksiköt