Asiakaskokemus ja laatu

Mielenterveyskuntoutuksen laatu

Kuntoutusprosessissa laadun keskeisiä osatekijöitä ovat:

  • Kuntoutuksen suunnittelu
  • Asukkaiden toimintakyvyn arviointi
  • Jatkuva toteutuksen seuranta
  • Palvelun tuloksellisuuden ja vaikuttavuuden järjestelmällinen arviointi

Yhdessä kuntoutujan ja tilaajan kanssa laaditaan yksilöllinen kuntoutussuunnitelma, jota päivitetään säännöllisesti ja sen toteutumista seurataan ja arvioidaan jatkuvasti.

Tuemme kuntoutujaa, päätöksenteossa, vastuunotossa ja itsenäisemmän arjen elämisessä ja tarvittavien taitojen oppimisessa. Annamme myös kannustavaa palautetta toimintakyvyn ja kuntoutumisen edistymisestä. Kuntoutujien toimintakyvyn muutoksia ja edistymistä seurataan eri mittareiden avulla.

Kuntoutustyössä käytämme tuoreinta tutkimustietoa ja uusimpia menetelmiä mm. sovellamme sosiaalista kognitiota edistäviä ryhmäkuntoutusmuotoja.

Kuntoutusprosessien seurannassa ja palvelukokonaisuuksien suunnittelussa toimimme aktiivisessa yhteistyössä tilaaja-asiakkaan edustajien kanssa.

Mehiläisen Mielenterveyspalvelut (mielenterveyskuntoutus, asumispalvelut ja työtoiminta) on sertifioitu 2012 ISO 9001 -laatujärjestelmän ja ISO 14 001 -ympäristöjärjestelmän mukaisesti.

Laatulupaus

Tavoitteenamme on mahdollistaa yksilöllinen hyvä elämä jokaiselle asukkaallemme.

Jaamme laadun viiteen osa-alueeseen, joille jokaiselle on määritelty tavoitteet ja mittarit. Tietoa kerätään laadullisin raportein ja kyselyin. Lopputuloksena syntyy jokaisen kodin laatuindeksi, jota seurataan säännöllisesti.

Asukaskokemus on laadun keskiössä, keräämme systemaattisesti palautetta asukkailta, läheisiltä sekä tilaaja-asiakkailta ja hyödynnämme sitä palveluidemme kehittämisessä. Palaute yhdessä muiden laatumittareiden kanssa muodostaa yksiköiden laatuindeksin, jonka avulla kehitämme yksiköidemme toimintaa jatkuvasti.

Laatulupauksemme. Kaiken keskiössä on Yksilöllinen hyvä elämä. Tämän ympärillä ovat "Yksilöllinen hoiva, ohjaus ja tuki", "Turvallisuus", "Oma viihtyisä koti", "Yhteisöllisyys ja osallisuus" sekä "Maukas ja terveellinen ravinto".

Korkeatasoinen hoito, ohjaus ja yksilöllinen tuki

Koulutettu ja ammattitaitoinen henkilökuntamme ottaa asukkaidemme tarpeet yksilöllisesti ja kunnioittavasti huomioon. Kuntoutus ja hoiva toteutetaan suunnitelmallisesti ja tavoitteellisesti, kuntoutujan toimintakyky, valmiudet ja omat odotukset huomioiden. Tavoitteenamme on mahdollisimman korkea itsenäisyyden, omatoimisuuden ja koetun elämälaadun taso.

Osaajamme pitävät ammattitietojaan ajan tasalla ja kehittävät taitojaan lisäkoulutusten avulla.

Oma viihtyisä koti

Asukkaidemme käytössä on harrastamista ja seurustelua varten runsaasti yhteisiä tiloja. Uusissa yksiköissä tilat ovat muunneltavia erilaisiin toimintoihin. Kukin asukas voi sisustaa huoneensa haluamallaan tavalla.

Ykköskotien maukas ja ravitseva ruoka valmistetaan mahdollisimman lähellä ja huomioimme asukkaidemme toiveet ja yksilölliset tarpeet. Toteutamme esimerkiksi lempiruokaviikkoja ja ohjattuna kuntoutujien on myös mahdollista harjoitella keittiötaitoja.

Turvallinen ja kuntoutumista tukeva ympäristö

Asukkaamme tuntevat olonsa turvalliseksi palvelukodissa. Haluamme luoda kuntoutumista tukevan asuinympäristön, jossa asukkailla on mahdollisuus harjoitella ja opetella tarvitsemiaan taitoja. Tarjoamme erilaisia toiminnallisia mahdollisuuksia ja tuemme asukkaidemme omatoimisuutta ja omaa elämää koskevaa päätöksentekoa.

Yhteisöllisyys ja osallisuus

Kotiemme arki rakentuu yhteisökuntoutuksen periaatteille, yhteiselle asuinyhteisöä koskevalle päätöksenteolle. Monipuolinen ryhmä- ja muu kuntoutustoiminta, päivä- ja työtoimintamahdollisuudet sekä muu yhteinen toiminta antaa mahdollisuuden osallisuuden kokemuksille. Kannustamme ja tuemme palvelukodin ulkopuolisiin toimintoihin osallistumiseen ja harrastamiseen, esimerkiksi ympäristön liikunta ja kulttuurimahdollisuuksien hyödyntämiseen.

Omaiset ja läheiset ovat henkilökunnallemme arvokkaita kumppaneita kuntoutuksen ja arjen suunnittelussa ja toteuttamisessa.